הודעה לעובדים ומועמדים לעבודה

החוק אינו מחייב הכנת הסכם עבודה עם עובדים, אולם על פי החוק יש חובה לתת לעובדים הודעה לעובד בו מפורטים תנאי עבודתם.
חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), התשס"ב-2002, והתקנות מכוחו, מחייב מעסיקים ליידע את עובדיהם בכתב אודות תנאי עבודתם, בתחילת העסקתם, בכל שינוי בתנאי העסקתם, וכן למסור הודעות למועמדים לעבודה.

ניתן לעשות זאת במסגרת מתן הודעה לעובד או במסגרת כריתת הסכם עבודה הכולל לפחות את כל התנאים המפורטים למטה.

ראוי לציין כי המועדים המפורטים פה מתייחסים לעובדים בגירים ובמקרה של העסקת בני נוער קובע החוק מועדים קצרים יותר.

החוק קובע סנקציה פלילית שבצידה קנס כספי גבוה בסך כ- 15,000 ₪. בתי הדין לעבודה רשאים לפסוק פיצויים לעובדים בהתאם לחוק זה בסכום שלא יעלה על 15,000 ₪.

החוק קובע הוראות בדבר הודעות שצריך למסור למועמדים לעבודה והמועדים למסירתן:

(1) יש למסור למועמד הודעה על התקדמות תהליכי המיום אחת לחודשיים מיום תחילת ההשתתפות בתהליכי המיון. ניתן למסור את ההודעה באימייל או בדרך אחרת. מומלץ לעשות זאת בדרך שמאפשרת שמירה על ההודעה.
(2) החובה לא חלה (א) כשהמועמד הוא לתפקידים בתחום ההסעדה, (ב) כשתקופת העבודה קטנה מ30 ימים (ג) כשהמעסיק מעסיק פחות מ25 עובדים
(3) יש למסור למועמד לעבודה שלא התקבל הודעה על כך תוך 14 ימים מהיום שבו התקבל מישהו אחר לתפקיד.
(4) הודעות לגבי התקדמות הליכי המיון או הודעה על כך שמועמד לא התקבל יכללו: (א) שם המעסיק (ב) שם המועמד לעבודה (ג) מועד תחילת הליכי המיון לעבודה (ד) אם עורך תהליכי המיון איננו המעסיק יש למסור על כך הודעה (ה) התפקיד שלגביו עורכים את תהליך המיון (ו) פרטי שולח העבודה ותפקידו.

החוק קובע בעניין מסירת הודעה לעובד בתחילת העבודה:

(1) עם תחילת העסקתו של עובד ולא יאוחר מ30 יום מרגע שהתחיל לעבוד על המעסיק לתת לו הודעה על תנאי ההעסקה.
(2) ההודעה תכלול את הפרטים הבאים: (א) זהות המעביד והעובד (ב) תאריך תחילת העבודה (ג) אם העבודה היא לתקופה קצובה (עבודה זמנית בלשון העם) צריך לציין את זה במפורש (ד) תיאור התפקיד (ה) שם הממונה הישיר (ו) תשלומים המהווים שכר עבודה (ז) מועד התשלום (ח) אם במקום העבודה נהוגות דרגות – דרגת העובד (ט) יום המנוחה השבועי של העובד (י) תשלומים עבור זכויות סוציאליות. (יא) אורך יום העבודה או שבוע העבודה (יב) אם המעסיק כפוף להסכם קיבוצי יש לציין את שם ארגון העובדים הרלוונטי (יג) אם העובד הוא "עובד קבלן" או עובד מטעם המעסיק במתן שירותים – יש לציין פרטים מהותיים מההסכם בין המעסיק ומזמין השירותים לרבות הוראות לגבי סיום עבודתו של העובד (יד) יש לציין את בסיס חישוב השכר (שעתי/יומי/שבועי/חודשי/שכר תוצרת/שכר קיבולת (טו) אם סוכם על תשלום בשווה כסף, יש לציין את מהות התשלום (טז) יש לציין בהודעה שהיא אינה גורעת מהוראות חוק כלשהו.

החוק קובע בעניין מסירה לעובד על שינוי בתנאי ההעסקתו:

(1) על המעסיק להודיע לעובד על שינויים בתנאי העבודה תוך 30 יום מיום שבוצע השינוי.
(2) השינויים החייבים בהודעה הם: כל שינוי בתנאי העבודה של עובד, הנובע משינוי בדין, עדכון תנאים מכח הדין, שינוי המופיע בתלוש השכר.